Nederlandse lijst

In deze lijst vind je alle door ons gespotte vogels in Nederland. Ze staan op alfabetische volgorde. Vanzelfsprekend staan alle onderstaande vogels ook in de alfabetische lijst.

Als je er op klikt, dan zie je alle foto’s, die we hebben gemaakt van deze vogel. Er zijn een paar regels voor deze lijst:

 • De vogel is (ook) in Nederland gezien.
 • Het betreft een wilde vogel, dus geen roofvogel van een show, een escape of een volière vogel.
 • Exoten, die inmiddels een plekje gevonden hebben in de Nederlandse natuur, tellen wel mee, zoals de nijlgans of de mandarijneend.  

De zeldzaamheidsstatus wordt aangeduid met onderstaande symbolen. Hebben we de vogel  ook in het buitenland gezien, dan vermelden we de Nederlandse zeldzaamheidsstatus.

= algemeen   = vrij algemeen    = zeldzaam    = zeer zeldzaam 

 1. ▲ Aalscholver
 2.  Alk
 3. ■  Appelvink
 4. ■  Baardman
 5.  Beflijster
 6. ▲ Bergeend
 7. Bijeneter
 8. ■  Blauwborst
 9.  Blauwe kiekendief
 10. ▲ Blauwe reiger
 11. Blauwstaart
 12. ▲ Boerenzwaluw
 13. ▲ Bontbekplevier
 14. Bonte kraai
 15. ▲ Bonte strandloper
 16.  Bonte vliegenvanger
 17. ▲ Boomklever
 18. ▲ Boomkruiper
 19. ■  Boomleeuwerik
 20. ▲ Boompieper
 21. ■  Boomvalk
 22. ■  Bosrietzanger
 23.  Bosruiter
 24.  Bosuil
 25. Braamsluiper
 26. ▲ Brandgans
 27.  Brilduiker
 28. ▲ Bruine kiekendief
 29. ▲ Buizerd
 30.  Casarca
 31.  Cetti’s zanger
 32. Continentale aalscholver
 33. ▲ Dodaars
 34. Draaihals
 35.  Drieteenmeeuw
 36. ■  Drieteenstrandloper
 37. Dwergaalscholver
 38. Dwerggans
 39. Dwerggors
 40.  Dwergmeeuw
 41.  Dwergstern
 42. ■  Eider
 43. ▲ Ekster
 44.  Engelse kwikstaart
 45. Fazant
 46. ▲ Fitis
 47.  Flamingo
 48.  Fluiter
 49. ▲ Fuut
 50. ▲ Gaai
 51. Geelgors
 52.  Geelpootmeeuw
 53. Gekraagde roodstaart
 54. ▲ Gele kwikstaart
 55.  Geoorde fuut
 56. Gierzwaluw
 57. ▲ Glanskop
 58. Goudhaan
 59. Goudplevier
 60. ■  Goudvink
 61. ▲ Grasmus
 62. ▲ Graspieper
 63. Grauwe franjepoot
 64. ▲ Grauwe gans
 65. Grauwe gors
 66. ■  Grauwe vliegenvanger
 67. Griel
 68.  Groene specht
 69. ▲ Groenling
 70.  Groenpootruiter
 71. Grote aalscholver
 72.  Grote barmsijs
 73. ▲ Grote bonte specht
 74. Grote burgemeester
 75. Grote Canadese gans
 76. ■  Grote gele kwikstaart
 77.  Grote karekiet
 78.  Grote kruisbek
 79. ▲ Grote lijster
 80. Grote mantelmeeuw
 81. ■  Grote stern
 82.  Grote zaagbek
 83. ■  Grote zilverreiger
 84. ▲ Grutto
 85. ▲ Halsbandparkiet
 86.  Havik
 87. ▲ Heggenmus
 88.  Holenduif
 89. Hop
 90. ▲ Houtduif
 91.  Houtsnip
 92. ▲ Huismus
 93. ▲ Huiszwaluw
 94. Humes bladkoning
 95. IJsduiker
 96. IJseend
 97. ■  IJsvogel
 98. ■  Jan van gent
 99. ■  Kanoet
 100. ▲ Kauw
 101.  Keep
 102.  Kemphaan
 103.  Kerkuil
 104. ▲ Kievit
 105.  Klapekster
 106. Klein waterhoen
 107. Kleine alk
 108.  Kleine bonte specht
 109.  Kleine jager
 110. ▲ Kleine karekiet
 111. Kleine burgemeester
 112. Kleine klapekster
 113. ▲ Kleine mantelmeeuw
 114.  Kleine plevier
 115.  Kleine strandloper
 116. Kleine topper
 117. ■  Kleine zilverreiger
 118.  Kleine zwaan
 119. Kleinste jager
 120. ■  Kluut
 121. ▲ Kneu
 122. ▲ Knobbelzwaan
 123. ■  Koekoek
 124. Koereiger
 125. Kokmeeuw
 126. Kolgans
 127. ▲ Koolmees
 128. Koperwiek
 129. Kraanvogel
 130. Krakeend
 131. Kramsvogel
 132.  Krombekstrandloper
 133.  Krooneend
 134.  Kruisbek
 135. ⬣ Kuifaalscholver
 136. Kuifeend
 137. Kuifmees
 138. Kwak
 139.  Kwartel
 140.  Lachstern
 141. ▲ Lepelaar
 142. Mandarijneend
 143. ▲ Meerkoet
 144. ▲ Merel
 145.  Middelste bonte specht
 146.  Middelste zaagbek
 147. Morinelplevier
 148. Muskuseend
 149. ■  Nachtegaal
 150. ▲ Nijlgans
 151.  Nonnetje
 152.  Noordse kwikstaart
 153. ■  Oeverloper
 154. ■  Oeverpieper
 155. ■  Oeverzwaluw
 156. ■  Ooievaar
 157.  Paapje
 158. ■  Paarse strandloper
 159. Pallas’ boszanger
 160. ▲ Parkeend
 161. Parkgans
 162.  Patrijs
 163. Pijlstaart
 164. ▲ Pimpelmees
 165.  Pontische meeuw
 166.  Porseleinhoen
 167. ✹ Provençaalse grasmus
 168. Purperkoet
 169.  Purperreiger
 170. ▲ Putter
 171.  Raaf
 172.   Ransuil
 173. ■  Regenwulp
 174.  Reuzenstern
 175. ▲ Rietgors
 176. ■  Rietzanger
 177. Ringmus
 178. Ringsnaveleend
 179.  Rode wouw
 180. ▲ Roek
 181.  Roerdomp
 182. ▲ Roodborst
 183. ■  Roodborsttapuit
 184.  Roodkeelduiker
 185. Roodmus
 186. Roodpootvalk
 187. Rosse franjepoot
 188.  Rosse grutto
 189.  Rotgans
 190. ■  Rouwkwikstaart
 191. Scandinavische zilvermeeuw
 192. ▲ Scholekster
 193. Siberische braamsluiper
 194. Siberische taling
 195. Siberische tjiftjaf
 196.  Sijs
 197.  Slechtvalk
 198. Slobeend
 199. Smient
 200. Sneeuwgans
 201.  Sneeuwgors
 202.  Snor
 203. ▲ Sperwer
 204.  Spotvogel
 205. ▲ Spreeuw
 206.  Sprinkhaanzanger
 207. ▲ Staartmees
 208. ▲ Stadsduif
 209. ▲ Steenloper
 210.   Steenuil
 211. Steltkluut
 212. ▲ Stormmeeuw
 213.  Strandleeuwerik
 214. Struikrietzanger
 215. ▲ Tafeleend
 216. ■  Tapuit
 217.  Temmincks strandloper
 218. ▲ Tjiftjaf
 219.  Toendrarietgans
 220.  Topper
 221. ▲ Torenvalk
 222. ▲ Tuinfluiter
 223. ▲ Tureluur
 224. ▲ Turkse tortel
 225. ▲ Veldleeuwerik
 226.  Velduil
 227. ▲ Vink
 228. ■  Visarend
 229. ▲ Visdief
 230. ■  Vuurgoudhaan
 231. ▲ Waterhoen
 232.  Waterpieper
 233. Waterral
 234. ▲ Watersnip
 235.  Wespendief
 236. ▲ Wilde eend
 237.  Wilde zwaan
 238. ▲ Winterkoning
 239. ▲ Wintertaling
 240. Witbuikrotgans
 241. ■  Witgat
 242. Witoogeend
 243. ■  Witsterblauwborst
 244. ▲ Witte kwikstaart
 245. Woudaap
 246. Wulp
 247. ▲ Zanglijster
 248. ■  Zeearend
 249. ■  Zeekoet
 250. ▲ Zilvermeeuw
 251. ■  Zilverplevier
 252.  Zomertaling
 253. Zwarte ibis
 254. ▲ Zwarte kraai
 255. Zwarte mees
 256. ■  Zwarte roodstaart
 257.  Zwarte ruiter
 258.  Zwarte specht
 259.  Zwarte stern
 260.  Zwarte zee-eend
 261. Zwarte zeekoet
 262. ▲ Zwarte zwaan
 263.  Zwarthalszwaan
 264. ▲ Zwartkop
 265. Zwartkopgors
 266.  Zwartkopmeeuw