Nederlandse lijst_former

In deze lijst vind je alle door ons gespotte vogels in Nederland. Ze staan op alfabetische volgorde. Vanzelfsprekend staan alle onderstaande vogels ook in de alfabetische lijst.

Als je er op klikt, dan zie je alle foto’s, die we hebben gemaakt van deze vogel. Er zijn een paar regels voor deze lijst:

 • De vogel is (ook) in Nederland gezien.
 • Het betreft een wilde vogel, dus geen roofvogel van een show, een escape of een volière vogel.
 • Exoten, die inmiddels een plekje gevonden hebben in de Nederlandse natuur, tellen wel mee, zoals de nijlgans of de mandarijneend.  

De zeldzaamheidsstatus wordt aangeduid met onderstaande symbolen. Hebben we de vogel  ook in het buitenland gezien, dan vermelden we de Nederlandse zeldzaamheidsstatus.

= algemeen   = vrij algemeen    = zeldzaam    = zeer zeldzaam 

 1. ▲ Aalscholver
 2.  Alk
 3. ■  Appelvink
 4. ■  Baardman
 5.  Beflijster
 6. ▲ Bergeend
 7. Bijeneter
 8. ■  Blauwborst
 9.  Blauwe kiekendief
 10. ▲ Blauwe reiger
 11. Blauwstaart
 12. ▲ Boerenzwaluw
 13. ▲ Bontbekplevier
 14. Bonte kraai
 15. ▲ Bonte strandloper
 16.  Bonte vliegenvanger
 17. ▲ Boomklever
 18. ▲ Boomkruiper
 19. ■  Boomleeuwerik
 20. ▲ Boompieper
 21. ■  Boomvalk
 22. ■  Bosrietzanger
 23.  Bosruiter
 24.  Bosuil
 25. Braamsluiper
 26. ▲ Brandgans
 27.  Brilduiker
 28. Bruine boszanger
 29. ▲ Bruine kiekendief
 30. ▲ Buizerd
 31.  Casarca
 32.  Cetti’s zanger
 33. Continentale aalscholver
 34. ▲ Dodaars
 35. Draaihals
 36.  Drieteenmeeuw
 37. ■  Drieteenstrandloper
 38. Dwergaalscholver
 39. Dwerggans
 40. Dwerggors
 41.  Dwergmeeuw
 42.  Dwergstern
 43. ■  Eider
 44. ▲ Ekster
 45.  Engelse kwikstaart
 46. Europese stormmeeuw
 47. Fazant
 48. ▲ Fitis
 49.  Flamingo
 50.  Fluiter
 51. ▲ Fuut
 52. ▲ Gaai
 53. Geelgors
 54.  Geelpootmeeuw
 55. Gekraagde roodstaart
 56. ▲ Gele kwikstaart
 57.  Geoorde fuut
 58. Gierzwaluw
 59. ▲ Glanskop
 60. Goudhaan
 61. Goudplevier
 62. ■  Goudvink
 63. ▲ Grasmus
 64. ▲ Graspieper
 65. Grauwe franjepoot
 66. ▲ Grauwe gans
 67. Grauwe gors
 68. ■  Grauwe vliegenvanger
 69. Griel
 70.  Groene specht
 71. ▲ Groenling
 72.  Groenpootruiter
 73. Grote aalscholver
 74.  Grote barmsijs
 75. ▲ Grote bonte specht
 76. Grote burgemeester
 77. Grote Canadese gans
 78. ■  Grote gele kwikstaart
 79.  Grote karekiet
 80.  Grote kruisbek
 81. ▲ Grote lijster
 82. Grote mantelmeeuw
 83. Grote pieper
 84. ■  Grote stern
 85.  Grote zaagbek
 86.  Grote zee-eend
 87. ■  Grote zilverreiger
 88. ▲ Grutto
 89. ▲ Halsbandparkiet
 90.  Havik
 91. ▲ Heggenmus
 92.  Holenduif
 93. Hop
 94. ▲ Houtduif
 95.  Houtsnip
 96. ▲ Huismus
 97. ▲ Huiszwaluw
 98. Humes bladkoning
 99. IJsduiker
 100. IJseend
 101. ■  IJsvogel
 102. Izabeltapuit
 103. ■  Jan van gent
 104. ■  Kanoet
 105. ▲ Kauw
 106.  Keep
 107.  Kemphaan
 108.  Kerkuil
 109. ▲ Kievit
 110.  Klapekster
 111. Klein waterhoen
 112. Kleine alk
 113.  Kleine bonte specht
 114.  Kleine jager
 115. ▲ Kleine karekiet
 116. Kleine burgemeester
 117. Kleine klapekster
 118. ▲ Kleine mantelmeeuw
 119.  Kleine plevier
 120.  Kleine rietgans
 121.  Kleine strandloper
 122. Kleine topper
 123. ■  Kleine zilverreiger
 124.  Kleine zwaan
 125. Kleinste jager
 126. ■  Kluut
 127. ▲ Kneu
 128. ▲ Knobbelzwaan
 129. ■  Koekoek
 130. Koereiger
 131. Kokardezaagbek
 132. Kokmeeuw
 133. Kolgans
 134. ▲ Koolmees
 135. Koperwiek
 136. Kraanvogel
 137. Krakeend
 138. Kramsvogel
 139.  Krombekstrandloper
 140.  Krooneend
 141.  Kruisbek
 142. ⬣ Kuifaalscholver
 143. Kuifeend
 144. ■  Kuifduiker
 145. Kuifmees
 146. Kwak
 147.  Kwartel
 148.  Lachstern
 149. ▲ Lepelaar
 150. Mandarijneend
 151. ▲ Meerkoet
 152. ▲ Merel
 153.  Middelste bonte specht
 154.  Middelste zaagbek
 155. Morinelplevier
 156. Muskuseend
 157. ■  Nachtegaal
 158. ▲ Nijlgans
 159.  Nonnetje
 160.  Noordse kwikstaart
 161. ■  Oeverloper
 162. ■  Oeverpieper
 163. ■  Oeverzwaluw
 164. ■  Ooievaar
 165. Oosterse zwarte roodstaart
 166.  Paapje
 167. ■  Paarse strandloper
 168. Pallas’ boszanger
 169.  Parelduiker
 170. ▲ Parkeend
 171. Parkgans
 172.  Patrijs
 173. Pestvogel
 174. Pijlstaart
 175. ▲ Pimpelmees
 176.  Pontische meeuw
 177.  Porseleinhoen
 178. ✹ Provençaalse grasmus
 179. Purperkoet
 180.  Purperreiger
 181. ▲ Putter
 182.  Raaf
 183.   Ransuil
 184. ■  Regenwulp
 185.  Reuzenstern
 186. ▲ Rietgors
 187. ■  Rietzanger
 188. Ringmus
 189. Ringsnaveleend
 190.  Rode wouw
 191. ▲ Roek
 192.  Roerdomp
 193. ▲ Roodborst
 194. ■  Roodborsttapuit
 195. Roodhalsgans
 196.  Roodkeelduiker
 197. Roodmus
 198. Roodpootvalk
 199. Rosse franjepoot
 200.  Rosse grutto
 201.  Rotgans
 202. ■  Rouwkwikstaart
 203. Scandinavische zilvermeeuw
 204. ▲ Scholekster
 205. Siberische braamsluiper
 206. Siberische taling
 207. Siberische tjiftjaf
 208.  Sijs
 209.  Slechtvalk
 210. Slobeend
 211.  Smelleken
 212. Smient
 213. Sneeuwgans
 214.  Sneeuwgors
 215.  Snor
 216. ▲ Sperwer
 217. Sperwergrasmus
 218.  Spotvogel
 219. ▲ Spreeuw
 220.  Sprinkhaanzanger
 221. ▲ Staartmees
 222. ▲ Stadsduif
 223. ▲ Steenloper
 224.   Steenuil
 225. Steltkluut
 226. ▲ Stormmeeuw
 227.  Strandleeuwerik
 228. Struikrietzanger
 229. ▲ Tafeleend
 230. ■  Tapuit
 231.  Temmincks strandloper
 232. ▲ Tjiftjaf
 233.  Toendrarietgans
 234.  Topper
 235. ▲ Torenvalk
 236. ▲ Tuinfluiter
 237. ▲ Tureluur
 238. ▲ Turkse tortel
 239. ▲ Veldleeuwerik
 240.  Velduil
 241. ▲ Vink
 242. ■  Visarend
 243. ▲ Visdief
 244. ■  Vuurgoudhaan
 245. ▲ Waterhoen
 246.  Waterpieper
 247. Waterral
 248. ▲ Watersnip
 249.  Wespendief
 250. ▲ Wilde eend
 251.  Wilde zwaan
 252. ▲ Winterkoning
 253. ▲ Wintertaling
 254. Witbuikrotgans
 255. ■  Witgat
 256. Witoogeend
 257. ■  Witsterblauwborst
 258. ▲ Witte kwikstaart
 259. Woudaap
 260. Wulp
 261. ▲ Zanglijster
 262. ■  Zeearend
 263. ■  Zeekoet
 264. ▲ Zilvermeeuw
 265. ■  Zilverplevier
 266.  Zomertaling
 267.  Zomertortel
 268. Zwartbuikwaterspreeuw
 269. Zwarte ibis
 270. ▲ Zwarte kraai
 271. Zwarte mees
 272. ■  Zwarte roodstaart
 273.  Zwarte ruiter
 274.  Zwarte specht
 275.  Zwarte stern
 276.  Zwarte zee-eend
 277. Zwarte zeekoet
 278. ▲ Zwarte zwaan
 279.  Zwarthalszwaan
 280. ▲ Zwartkop
 281. Zwartkopgors
 282.  Zwartkopmeeuw